پکیج آموزش پیشرفته آباکوس
پکیج جامع آباکوس ویژه رشته مکانیک
پکیج جامع آباکوس ژئوتکنیک و عمران
کانال ما در آپارات
کانال ما در YouTube

شمارهعنوان اموزشمکانیکژئوتکنیک-خاک و عمرانزمان (دقیقه)حجم (مگابایت)تصویرکوچک
1 فیلم آموزش شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ ۴ راهه353567
2فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن با در نظر گرفتن حرارت تولید شده 383860
3فیلم آموزش شبیه سازی آسیب ناشی نفوذ یک پرتابه میله ای در یک هدف فولادی 343476
4فیلم آموزش شبیه سازی فرایند نورد ورق ضخیم 202042
5فیلم آموزش شبیه سازی فرایند فورجینگ 202042
6فیلم آموزش جدا شدن دو ورق کامپوزیتی از یکدیگر به روش VCCT 252543
7فیلم آموزش نورد رینگ با چند غلطک 323261
8فیلم آموزش شبیه سازی ارتعاشات سد بتنی تحت زلزله ۶٫۵ ریشتری 353555
9فیلم آموزش تحلیل ترک دو بعدی به روش XFEM 202032
10فیلم آموزش آسیب ناشی از برخورد یک گلوله فلزی به ورق فلزی 212144
11فیلم آموزش ارتعاشات آزاد و ارتعاشات اجباری تیر شامل فنر و دمپر 202026
12فیلم آموزش فرایند شکل گیری براده 252543
13فیلم آموزش پرس یک لوله توخالی آلومینیومی 212148
14فیلم آموزش پدیده برگشت فنری در فرایند کشش عمیق 353550
15فیلم آموزش تحلیل تیر با بال کاهش یافته 373765
16فیلم آموزش تحلیل ترک سه بعدی به روش XFEM 161626
17فیلم آموزش محاسبه سطح فراتیک سد خاکی 252540
18فیلم آموزش شبیه سازی خنک شدن صفحه بی نهایت 121216
19فیلم آموزش شبیه سازی پنل ساندویچی تحت بار انفجار در هوا 373795
20فیلم آموزش یافتن معادله حرکت سیستم دو درجه آزادی شامل فنر و دمپر 191931
21فیلم آموزش تغییر شکل پیزوالکتریک بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل به دو سر پیزوالکتریک343456
22فیلم آموزش انتشار موج با بارگذاری پالسی با المان های بی نهایت 393989
23فیلم آموزش شبیه سازی زلزله سد بتنی همراه با مخزن آب و پی با کمک المان های بی نهایت 8282150
24فیلم آموزش تحلیل حرارتی الکتریکی فیوز اتوماتیک 252546
25فیلم آموزش برخورد و مخلوط شدن دو سیال آب به روش SPH 151525
26فیلم آموزش شبیه سازی حفاری تونل 6060108
27فیلم آموزش تحلیل دمپر ویسکوالاستیک تحت بارگذاری سیکلی 232345
28فیلم آموزش تحلیل خستگی کم چرخه به صورت سه بعدی 303068
29فیلم آموزش شبیه سازی انفجار زیر آب به روش UNDEX با استفاده از مدل Geers-Hunter 292975
30فیلم آموزش شبیه سازی برخورد جسم صلب به بالون حاوی گاز 232342
31فیلم شبیه سازی فرایند لایه لایه شدن delamination کامپوزیت لایه ای 535393
32فیلم آموزش شبیه سازی فرایند خمکاری لوله با استفاده از سه غلطک 242445
33فیلم آموزش شبیه سازی دال بتنی تقویت شده با الیاف FRP 5151113
34فیلم آموزش شبیه سازی ساخت متوالی یک خاکریز بر روی یک لایه خاک رس اشباع 464672
35فیلم آموزش شبیه سازی رادیه شمع بر روی خاک ماسه ای 5555141
36فیلم آموزش شبیه سازی ساخت مرحله ای دیوار حائل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل 434379
37فیلم آموزش محاسبه فشار جانبی خاکریز ماسه ای به دیوار حائل وزنی بتنی 252543
38فیلم آموزش شبیه سازی فرایند خستگی تحت ۱۰۰۰ سیکل 262646
39فیلم آموزش آموزش شبیه سازی تحکیم دو بعدی لایه خاک رس اشباع با المان های بی نهایت 333351
40فیلم آموزش محاسبه ی ظرفیت باربری شمع های تکی در خاک اشباع به صورت متقارن محوری 414169
41فیلم آموزش شبیه سازی فرایند برش ورق 383875
42فیلم آموزش شبیه سازی فرایند فورج با استفاده از چند قالب 212138
43فیلم آموزش شبیه سازی فرایند کشش عمیق با مقطع مربعی 272767
44فیلم آموزش فرایند اکستروژن معکوس 393970
45فیلم آموزش شبیه سازی شکست آب پشت سد به روش اویلرین 212141
46فیلم آموزش انتشار موج با بارگذاری متناوب کسینوسی در یک ورق آلومینیومی181833
47فیلم آموزش شبیه سازی ضربه تیلور برخورد استوانه مسی به دیواره صلب 272749
48فیلم آموزش شبیه سازی فرایند پرچ کاری در نرم افزار آباکوس 292964
49فیلم آموزش فرایند هیدروفرمینگ ورق طی دو مرحله 323247
50فیلم آموزش نورد قطعه با سطح مقطع I (آی) شکل با ۴ غلطک 373775
51فیلم آموزش تحلیل ترک دو بعدی محاسبه ضریب تمرکز تنش (K) و انتگرال J 232335
52فیلم آموزش تحلیل هیسترتیک تیر با بال کاهش یافته تحت بار چرخه ای با سخت شدگی ترکیبی 313155
53فیلم آموزش تحلیل انواع تیر و رسم نمودار های نیروی برشی و لنگر خمشی 212130
54فیلم آموزش خمش سه نقطه ای قطعه آلومینومی همراه با خواص آسیب آلومینوم 292978
55فیلم آموزش مدل سازی دیوار حائل طره ای در خاک لایه ای بصورت دو بعدی 313151
56فیلم آموزش گسترش ترک بر اثر خستگی کم چرخه با استفاده از قانون پاریس 282840
57فیلم آموزش مدل سازی اندرکنش خاک و فونداسیون بصورت سه بعدی 7070172
58فیلم آموزش رشد و گسترش ترک در بتن به روش XFEM 202039
59فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن مستقیم 313168
60فیلم آموزش تغییر شکل سد بر اثر فشار آب پشت سد به روش اویلرین لاگرانژین 333357
61فیلم آموزش رشد و گسترش ترک به روش LEFM 212132
62فیلم آموزش برخورد بطری حاوی آب به زمین به روش اویلرین لاگرانژین 383883
63فیلم آموزش تحلیل پیزوالکتریک و محاسبه پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک 343458
64فیلم آموزش شبیه سازی دیوار بنایی آجری تحت بارگذاری فشاری و عرضی 474785
65فیلم آموزش نشت آب در اجزای مختلف سد و پی 272751
66فیلم آموزش شبیه سازی شمع تکی بتنی درون خاک اشباع 4040101
67فیلم آموزش شبیه سازی ارتعاشات سیستم جرم و فنر 303055
68فیلم آموزش شبیه سازی دیوار آجری تقویت شده با FRP 353564
69فیلم آموزش حفاری خاک (خاک برداری) 232345
70فیلم آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی تدریجی ورق الومینومی 4545140
71 فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری بلند مدت شمع لوله ای بتنی333362
72فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری گسیختگی پی نواری 252551
73فیلم آموزش شکل دهی تدریجی با شکل نهایی هرم ناقص 2929105
74فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری پی مربعی 282882
75فیلم آموزش بدست آوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر 212132
76فیلم آموزش بدست آوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر و دمپر 101018
77فیلم آموزش شبیه سازی ساخت مرحله ای دیوار حائل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل 5050105
78فیلم آموزش محاسبه فشار جانبی خاکریز ماسه ای به دیوار حائل بتنی 424281
79فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری بلند مدت گروه شمع 5151128
80فیلم آموزش ساخت مرحله ای خاکریز بر روی یک لایه خاک رس 4949102
81فیلم آموزش برخورد توپ پر شده با گاز به یک راکت تنیس 373742
82فیلم آموزش شبیه سازی دیوار مصالح بنایی و یافتن مد خرابی دیوار 373773
83فیلم آموزش شبیه سازی بتن مسلح شده با میلگرد 323254
مجموعا 2674 دقیقه
معادل 44 ساعت و 33 دقیقه
مجموعا 5251 مگابایت
معادل 5
گیگابایت و 251
مگابایت