1- تحلیل Visco :

می توان برای مسائل تحلیل تنش شبه استاتیکی که پاسخ مصالح وابسته به زمان هستند (مانند خزش ، تورم مصالح ، ویسکوالاستیسیته ، ویسکوپلاستیسیته دولایه) می توان از این تحلیل استفاده کرد این تحلیل تا زمانی که اثرات اینرسی قابل چشم پوشی باشد ، معتبر است و می توان خطی یا غیر خطی انجام شود

2- تحلیل Anneal :

تحلیل برای شبیه سازی ریلکسیشن تنش های پسماند قطعه و کرنش های پلاستیکی که در اثر گرم نمودن فلز تا دماهای بالا بوجود می آید ،استفاده می شود بصورت فیزیکی ،گرمایش یک قطعه فلز تا دماهای بالا اجازه تبلور مجدد را به بلور فلز می دهد و ایراداتی را که که در شکل دهی سرد مصالح بوجود آمده است را از بین می برد

3- تحلیل Flow :

تحلیل برای شبیه سازی تحلیل های دینامیک سیالات در Abaqus/CFD استفاده می شود این تحلیل فقط برای مدل کردن سیالات غیر قابل تراکم استفاده می شود

4- تحلیل Dynamic,Temp-disp,Explicit :

وقتی تنش وابسته به توزیع دما وتوزیع دما وابسته به تحلیل تنش می باشد کاربر باید یک تحلیل کوپل کامل دما – تغییر مکان را انتخاب کند برای یک چنین تحلیلی معادلات مکانیکی و گرمایی باید بصورت همزمان و نه متوالی به دست آیند در یک Abaqus/Explicit یک تحلیل کوپل کامل دما-تغییر مکان شامل اثرات اینرسی و پاسخ گرمایی گذارای مدل می باشد

5- تحلیل Heat transfer :

کاربرمی تواند با انتخاب یک تحلیل انتقال حرارت غیر کوپله برای مدل کردن هدایت حرارتی یک جسم Solid رسانایی گرمایی وابسته به دما ، انرژی داخلی (که این انرژی شامل اثرات گرمای نهان می باشد) و شرایط مرزی تشعشع و همرفت عمومی استفاده نماید

6-