لینک های دانلود پکیج جامع آباکوس ویژه رشته مکانیک

برای دانلود هر آموزش بر روی عنوان یا عکس هر آموزش کلیک کنید

   
1-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ ۴ راهه
هیدروفرمینگ لوله ای 4 راهه
2-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن با در نظر گرفتن حرارت تولید شده
اکستروژن با حرارت
3-فیلم آموزش شبیه سازی آسیب ناشی نفوذ یک پرتابه میله ای در یک هدف فولادی
4-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند نورد ورق ضخیم5-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند فورجینگ6-فیلم آموزش جدا شدن دو ورق کامپوزیتی از یکدیگر به روش VCCT
7-فیلم آموزش نورد رینگ با چند غلطک8-فیلم آموزش تحلیل ترک دو بعدی به روش XFEM9-فیلم آموزش آسیب ناشی از برخورد یک گلوله فلزی به ورق فلزی
10-فیلم آموزش ارتعاشات آزاد و ارتعاشات اجباری تیر شامل فنر و دمپر11-فیلم آموزش فرایند شکل گیری براده12-فیلم آموزش پرس یک لوله توخالی آلومینیومی
13-فیلم آموزش پدیده برگشت فنری در فرایند کشش عمیق14-فیلم آموزش تحلیل ترک سه بعدی به روش XFEM15-فیلم آموزش شبیه سازی خنک شدن صفحه بی نهایت
16-فیلم آموزش یافتن معادله حرکت سیستم دو درجه آزادی شامل فنر و دمپر17-فیلم آموزش تغییر شکل پیزوالکتریک بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل به دو سر پیزوالکتریک18-فیلم آموزش انتشار موج با بارگذاری پالسی با المان های بی نهایت
19-فیلم آموزش تحلیل حرارتی الکتریکی فیوز اتوماتیک20-فیلم آموزش برخورد و مخلوط شدن دو سیال آب به روش SPH21-فیلم آموزش تحلیل خستگی کم چرخه به صورت سه بعدی
22-فیلم آموزش شبیه سازی برخورد جسم صلب به بالون حاوی گاز23-فیلم شبیه سازی فرایند لایه لایه شدن delamination کامپوزیت لایه ای24-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند خمکاری لوله با استفاده از سه غلطک
25-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند خستگی تحت ۱۰۰۰ سیکل26-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند برش ورق27-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند فورج با استفاده از چند قالب
28-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند کشش عمیق با مقطع مربعی29-فیلم آموزش فرایند اکستروژن معکوس30-فیلم آموزش انتشار موج با بارگذاری متناوب کسینوسی در یک ورق آلومینیومی
31-فیلم آموزش شبیه سازی ضربه تیلور برخورد استوانه مسی به دیواره صلب32-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند پرچ کاری در نرم افزار آباکوس33-فیلم آموزش فرایند هیدروفرمینگ ورق طی دو مرحله
34-فیلم آموزش نورد قطعه با سطح مقطع I (آی) شکل با ۴ غلطک35-فیلم آموزش تحلیل ترک دو بعدی محاسبه ضریب تمرکز تنش (K) و انتگرال J36-فیلم آموزش خمش سه نقطه ای قطعه آلومینومی همراه با خواص آسیب آلومینوم
37-فیلم آموزش گسترش ترک بر اثر خستگی کم چرخه با استفاده از قانون پاریس38-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن مستقیم39-فیلم آموزش رشد و گسترش ترک به روش LEFM
40-فیلم آموزش برخورد بطری حاوی آب به زمین به روش اویلرین لاگرانژین41-فیلم آموزش تغییر شکل پیزوالکتریک بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل به دو سر پیزوالکتریک42-فیلم آموزش شبیه سازی ارتعاشات سیستم جرم و فنر
43-فیلم آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی تدریجی ورق الومینومی44-فیلم آموزش شکل دهی تدریجی با شکل نهایی هرم ناقص45-فیلم آموزش بدست آوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر
46-فیلم آموزش بدست آوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر و دمپر47-فیلم آموزش برخورد توپ پر شده با گاز به یک راکت تنیس